Guvernul a adoptat recent măsuri fiscale adiționale ca răspuns la pandemia COVID-19, prin adoptarea unei noi ordonanțe de urgență – OUG 48/2020. Astfel, această ordonanță vine să suplimenteze măsurile fiscale luate deja de guvern la inceputul perioadei de stare de urgență.

Modificările legislative aduse prin această ordonanță impactează zone multiple precum:

 • rambursarea TVA pe perioada stării de urgență
 • termenul pentru depunerea situațiilor financiare anuale
 • impozitul specific datorat de unii operatori economici (din industria HORECA)
 • prevederi speciale privind operatorii de jocuri de noroc
 • aplicarea facilităților fiscale pentru salariații în șomaj tehnic
 • posibilitatea efectuării anumitor sponsorizări de către microîntreprinderi
 • prevederi privind eșalonările la plată și altele.

Detaliem mai jos cele mai importante măsuri fiscale în aceste zone:

1. Taxa pe valoare adaugată (TVA) se rambursează cu inspecție fiscală ulterioară

În timpul stării de urgență și timp de 30 de zile după aceea, autoritățile vor da curs solicitărilor de rambursare TVA cu efectuarea inspecției fiscale ulterior rambursării. Se vor aplica totuși și anumite excepții, după cum urmează:

 • Rambursări de TVA pentru care s-a început inspecție fiscală înainte de intrarea în vigoare a OUG 48/2020; sau
 • Restituiri de TVA solicitate de contribuabilii mari și mijlocii dacă:
  • acești contribuabili au infracțiuni înscrise în cazierul fiscal,
  • ANAF determină, pe baza informațiilor disponibile, că există riscul unei restituiri nejustificate sau
  • s-a început procedura de lichidare voluntară sau procedura de insolvență (cu excepția cazului în care a fost confirmat un plan de reorganizare).
 • Restituiri de TVA solicitate de alte categorii de contribuabili dacă:
  • contribuabilii au infracțiuni în cazierul fiscal;
  • ANAF stabilește, pe baza informațiilor disponibile, că există riscul unei restituiri nejustificate,
  • a fost inițiată procedura de lichidare voluntară sau procedura de insolvență (cu excepția cazului în care a fost confirmat un plan de reorganizare),
  • contribuabilii depun prima lor cerere de rambursare a TVA după înregistrare în scopuri de TVA sau
  • soldul negativ de TVA rezultă dintr-o perioadă de raportare mai mare de 12 luni sau patru trimestre.

Aceste măsuri fiscale se aplică și rambursărilor de TVA pentru care nu a fost emisă o decizie de rambursare până la intrarea în vigoare a OUG 48/2020.

2. Amânarea termenului pentru depunerea situațiilor financiare anuale

Termenul limită pentru depunerea situațiilor financiare anuale și raportarea conturilor pentru anul 2019 a fost amânat până la 31 iulie 2020.

Astfel, în scopul depunerii situațiilor aferente exercițiului financiar 2019, respectiv în scopul raportărilor contabile anuale încheiate la 31 decembrie 2019, termenele prevăzute la art. 36 alin. (1) și (3) și art. 37 din Legea Contabilității (Legea nr. 82/1991) se prorogă până la data de 31 iulie 2020.

3. Impozitul specific datorat de operatorii economici din industria HORECA nu se datorează

Noile măsuri fiscale vizează și industria HORECA afectată grav de situația actuală. Astfel, prin ordonanța aprobată recent Guvernul a decis că operatorii economici care desfășoară activități în sectorul HORECA nu vor datora impozitul specific în perioada în care activitățile lor sunt întrerupte în perioada stării de urgență.

Măsura se aplică indiferent dacă activitatea societăților vizate este întreruptă parțial sau total. Pentru a beneficia de scutire, contribuabilii ar trebui să solicite un certificat de stare de urgență. În plus, nu pot beneficia de această măsură operatorii care au depus solicitare de intrare în insolvență sau se află deja în insolvență.

4. Operatorii de jocuri de noroc sunt scutiți de la plata anumitor taxe

Operatorii de jocuri de noroc prevăzuți de OUG 77/2009 pot formula cereri pentru reautorizarea activității într-o perioadă de maxim 90 de zile de la data încetării perioadei de stare de urgență decretate din cauza COVID-19.

Pe durata stării de urgență obligațiile de plată aferente autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc tradiționale prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 se suspendă. Pentru aceste activități nu se aplică sancțiunile prevăzute Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 referitoare la neplata taxelor aferente autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc. Plata taxelor se va efectua în cel mult 30 de zile lucrătoare de la încetarea stării de urgență.  

Operatorii de jocuri de noroc tradiționale nu datorează taxe aferente autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc pentru întreaga perioadă a stării de urgență.

5. Se suspendă facilitățile fiscale de care beneficiază anumite categorii de salariați

Scutirile la plata impozitului pe venit sau a altor taxe salariale de care beneficiază anumite categorii de salariați, precum programatorii, angajații care desfășoară activități de cercetare și dezvoltare, salariații din construcții sau alte categorii prevăzute la art. 60 din Codul Fiscal nu se vor mai aplica la indemnizațiile de șomaj tehnic plătite de angajatori în perioada COVID-19 și suportate de la bugetul statului.

Același tratament se aplică și pentru indemnizațiile pentru zilele libere acordate părinților pentru supravegherea copiilor.

6. Exceptare de la impozitare pentru avantaje în natură acordate angajaților pentru izolare

Avantajele în natură acordate persoanelor care ocupă anumite locuri de muncă considerate esențiale de către angajator nu sunt impozabile dacă sunt îndeplinite anumite condiții. Mai precis, acest tratament se aplică situațiilor în care este necesară izolarea preventivă a salariaților la locul de muncă.

Exceptarea se aplică și salariaților aflați în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior pe perioada stării de urgență. Aceste prestații în natură nu sunt supuse nici contribuțiilor sociale obligatorii.

7. Posibilitatea sponsorizărilor de către microîntreprinderi a instituțiilor publice

Societățile pentru care se aplică regimul fiscal de microîntreprindere pot efectua sponsorizări către instituțiile sau autoritățile publice. Pentru aceste sponsorizări se aplică deduceri de până la 20% din impozitul datorat pentru trimestrul în care a fost înregistrată cheltuiala de sponsorizare. Deducerea se poate înregistra doar în baza contractului de sponsorizare, având în vedere că instituțiile și autoritățile publice nu au obligația de a se înregistra în Registrul organizațiilor non-profit sau religioase pentru sponsorizări.

8. Facilități acordate pentru eșalonări la plată

Nu se vor calcula și nu se vor datora dobânzi și penalități de întârziere pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare neachitate până la împlinirea termenului de 30 de zile de la încetarea stării de urgență. Organul fiscal competent va reface din oficiu graficul de eșalonare, cu respectarea perioadei de eșalonare aprobate. Noul grafic de eșalonare se va comunica debitorului prin decizia organului fiscal.

De asemenea, se vor suspenda condițiile de menținere a valabilității eșalonărilor la plată acordate potrivit legii, până la împlinirea termenului de 30 de zile de la încetarea stării de urgență. Pentru obligațiile care reprezintă condiție de menținere a valabilității înlesnirilor la plată, contribuabilii pot solicita modificarea eșalonării la plată, cu condiția ca cererea să fie depusă până la expirarea termenului de 30 de zile de la încetarea stării de urgență.

Dorești să contribui cu comentarii utile privind aceste măsuri fiscale luate de guvern prin OUG48/2020? Lasă comentariul tău mai jos.

Ce mai poți citi:
Toate resursele din categoriile: Afaceri și Economie, Imigrare și călătorii

Write A Comment