Home » Imigrare și călătorii » Imigrare pentru non-UE » Angajarea cetățenilor străini în România – condițiile aplicabile în 2020

Angajarea cetățenilor străini în România – condițiile aplicabile în 2020

Ce presupune angajarea cetățenilor străini în România și cât de complicate sunt procedurile în materie? Care sunt condițiile aplicabile prin lege pentru a obține un aviz de muncă pentru un cetățean străin? Răspunsuri la aceste întrebări și la multe altele au fost pregătite de colaboratorii noștri, experți în domeniul imigrării, în articolul de mai jos.

Orice străin având cetățenia unui stat din afara Uniunii Europene poate să se angajeze în România doar dacă îndeplineşte cu stricteţe condițiile impuse de legea românească. Este nevoie ca acesta, împreună cu angajatorul, să parcurgă anumite etape procedurale pentru a obține avizul de muncă necesar și dreptul de ședere legală în România.

În continuare vom descrie regulile aplicabile și procedura pentru angajarea cetățenilor străini în România și ce anume implică acest întreg proces.

Criteriile pentru angajarea cetățenilor străini (din afara Uniunii Europene)

Orice angajator român (persoană juridică sau persoană fizică) care plănuiește să angajeze un cetățean străin dintr-un stat care nu face parte din Uniunea Europeană este obligat să se asigure că sunt îndeplinite o serie de condiții stabilite prin lege. Iată care sunt acestea, pe scurt:

 • În cadrul societății angajatoare există posturi vacante pentru care, din motive obiective, nu se găsesc candidați cetățeni români și nici cetățeni din țările care fac parte din Uniunea Europeană; disponibilitatea acestora trebuie să fie luată în evidențele agențiilor de ocupare a forței de muncă din statele membre respective;
 • Străinul solicitant al postului se încadrează cu succes în contingentul anual de avize de muncă aprobat de Guvern;
 • Străinul deține și poate dovedi fără probleme atât pregătirea profesională cât și experiență în ceea ce privește activitatea necesară postului respectiv;
 • Solicitantul poate dovedi că este clinic sănătos pentru îndeplinirea tuturor sarcinilor de la locul de muncă;
 • Viitorul angajat nu are absolut niciun fel de antecedente penale (lucru care se dovedește prin cazier);
 • Postul pentru care străinul aplică este în concordanţă cu activitatea economică pe care societatea angajatoare o desfășoară;
 • Angajatorul nu a fost sancționat de către autorități în ultimii trei ani pentru muncă nedeclarată sau angajare ilegală.

În anumite situații specifice, o parte din condițiile mai sus menționate nu se aplică. Iată care pot fi astfel de situații:

 • Atunci când străinul este sportiv profesionist și prezintă acte care să ateste că a desfăşurat aceeaşi activitate şi în alt stat;
 • Ocupă un post de administrator în cadrul unei societăți comerciale cu participare străină, și nici nu există în cadrul acestei companii o altă persoană cu o astfel de funcție;
 • Străinul optează pentru angajare pe post de lucrător sezonier sau transfrontalier.

Ce condiții trebuie să respecte angajatorul pentru obținerea avizului de muncă?

Pentru angajarea cetățenilor străini în România angajatorii sunt obligați să parcurgă procedura obținerii avizului de muncă. Prin avizul de muncă se acordă dreptul străinului de a desfășura activitate de natură salarială pe teritoriul țării noastre. Acest aviz poate fi solicitat de către orice angajator care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, și se eliberează de către Inspectoratul General pentru Imigrări. Solicitarea se depune la formațiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări din județul unde angajatorul are înregistrat sediul social.

Toţi angajatorii însă sunt obligați să îndeplinească anumite condiții esențiale pentru a primi avizul pentru angajarea cetățenilor străini. Iată care sunt aceste condiții:

 • Angajatorul este întreprindere individuală, persoană juridică, sau persoană fizică autorizată să desfășoare activități economice conform legii; desfășoară pe teritoriul țării noastre activități care sunt compatibile cu funcția pentru care străinul este încadrat;
 • Nu are absolut niciun fel de datorie către bugetul de stat în ceea ce privește ultimul trimestru anterior depunerii solicitării pentru avizul de muncă; dovada se face prin certificat de atestare fiscală obținut de la ANAF;
 • Angajatorul nu a fost niciodată condamnat irevocabil pentru un anumit tip de infracțiune prevăzută de Codul Muncii; de asemenea, nu a fost niciodată condamnat irevocabil pentru o infracțiune care a avut loc împotriva unei persoane, săvârșită cu intenție;
 • Nu a primit nicio sancțiune dintre cele prevăzute la art. 36 alin. (1) din Ordonanța nr. 25 pe 2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României;
 • de asemenea, nu au fost sancționați potrivit art. 260 alin. (1) lit. e sau e’) din Codul Muncii, ori potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 în ce privește Registrul general pentru evidența salariaților (Revisal), pe o perioadă de 6 luni anterioare obținerii avizului de muncă;
 • Nu s-a epuizat contingentul anual în privința tipurilor de lucrători nou-admiși pe piața muncii din România, stabilit potrivit prevederilor aceleiași Ordonanțe nr. 25 pe 2014;
 • Străinul care se dorește a fi angajat îndeplinește cu strictețe condițiile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit a, e, g, h, art. 11, precum și la art. 27 alin. (2) lit. c din Ordonanța 25 pe 2014 și prevederile care se regăsesc în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002.

În funcție de tipul de activitate care se dorește ca străinul să o desfășoare, cât și de structura contractuală în baza căreia își va desfășura activitatea, angajatorul are la îndemână mai multe categorii de avize de muncă, precum:

 • Lucrător permanent – postul de lucrător permanent în România înseamnă că expatul care dorește să se angajeze în ţara noastră va avea în urma angajării un loc de muncă ca oricare salariat român. Acest lucru înseamnă că va avea implicit un contract individual de muncă cu angajatorul român pe perioadă determinată sau, după caz, pe perioadă nedeterminată. Contractul se va încheia în baza unui aviz de muncă pentru lucrător permanent;
 • Lucrător stagiar – încadrarea în muncă a străinului se va face cu condiția ca acesta să dețină o diplomă de învățământ superior sau o dovadă că urmează anumite cursuri de învățământ superior într-o țară terță, precum și că face parte dintr-un program de stagiu la angajatorul din România, pe o perioadă determinată. Scopul stagiului ar trebui să fie acela de perfecționare profesională sau de obținere a unei calificări;
 • Lucrător sezonier – este străinul care își menține reședința principală într-o țară terță, dar are un loc de muncă în țara noastră în baza unui contract individual de muncă încheiat cu angajatorul pe perioadă determinată şi numai după ce s-a eliberat avizul de angajare. Șederea în România este temporară iar expatul prestează un anumit tip de activitate a cărei desfășurare depinde în totalitate de succesiunea anotimpurilor;
 • Lucrător transfrontalier – străinul cetățean al unei țări care deține frontieră comună cu țara noastră și locuiește în zona de frontieră a țării respective. Este încadrat în muncă într-o zonă de frontieră a României cu țara respectivă. Angajarea se face cu contract individual de muncă încheiat pe perioadă determinată ori pe perioadă nedeterminată, evident în baza unui aviz de muncă pentru lucrător transfrontalier;
 • Lucrător înalt calificat – Străinul care ocupă în țara noastră un loc de muncă pentru lucrători înalt calificați. Un lucrător înalt calificat trebuie să dețină studii superioare (diplomă universitară sau cel puțin de studii post-liceale) și este încadrat pe un salariu de bază cel puțin egal cu 2 salarii medii brute pe economie. Angajarea se face în baza unui contract de muncă individual încheiat cu angajatorul pe perioadă nedeterminată sau după caz, determinată, dar pe o perioadă de cel puțin un an;
 • Lucrător detașat – străinul care este detașat pe o anumită perioadă de timp (de regulă maxim 12 luni) de la un angajator străin la unul din România. Ȋn plus, este și rămâne angajat cu contract de muncă la angajatorul său din străinătate;
 • Lucrător ICT (angajat care este detașat în cadrul aceluiași grup de societăți) – străinul are domiciliul într-un stat terț iar pe parcursul detașării intra-grup își păstrează contractul de muncă cu angajatorul din străinătate. Scopul este acela de detașa forță de muncă în cadrul aceluiași grup de companii;
 • Lucrător au pair – străinul lucrează într-o familie care locuiește în România, denumită familie gazdă. Scopul este acela ca străinul să aibă posibilitatea de a-și perfecționa atât cunoștințele, cât și competențele de limba română, în schimbul prestării unor activități casnice ușoare.

Documente necesare pentru obținerea avizului de angajare

Pentru angajarea cetățenilor străini, un angajator român va trebui să depună o solicitare însoțită de o listă de documente la Inspectoratul General pentru Imigrări. Iată ce documente se solicită pentru majoritatea categoriilor de avize de muncă descrise mai sus și trebuie să fie incluse în dosar:

 • Cerere tip care să reprezinte motivarea angajării;
 • Certificatul de înregistrare de la Registrul Comerțului – copie și original;
 • Certificat emis de ANAF din care să reiasă că toate obligațiile fiscale către stat au fost îndeplinite;
 • Certificat din care să reiasă că societatea angajatoare nu se află în pragul falimentului;
 • Fișa postului pentru postul vacant și dovada că anunțul de angajare a fost publicat în ziar (excepție fac lucrătorii înalt calificați sau detașați);
 • Adeverință care se emite de către ANOFM de pe raza județului unde se află societatea angajatoare. Adeverința trebuie să certifice că nu a fost găsit în baza de date ANOFM un candidat care să corespundă cerințelor postului;
 • Oferta de angajare din partea societății;
 • Copie după procesul verbal care a fost întocmit după ce selecția pentru ocuparea posturilor vacanțe a fost încheiată;
 • CV-ul străinului care urmează a fi angajat; declarația acestuia pe propria răspundere în care să fie menționat faptul că este apt din punct de vedere medical pentru postul respectiv și că deține cunoștințe minime de limba română;
 • Cazier judiciar care se eliberează de țara de origine sau de reședință a străinului;
 • Cazier judiciar al societății angajatoare;
 • Copii după documentele din care reiese experiența sau pregătirea profesională a străinului, traduse și legalizate;
 • Copie după pașaport sau titlu de călătorie sau copie după permisul de ședere în țara noastră, după caz;
 • Două poze ale cetățeanului străin, de tip ¾.

În ce condiții se poate obține un drept de ședere temporară (permisul de ședere)

Un străin poate obține dreptul de ședere temporară în scop de muncă pe o perioadă determinată doar dacă îndeplinește anumite condiții expres prevăzute de lege. Acest drept de ședere temporară se acordă de regulă în baza unui permis de ședere emis de Inspectoratul General pentru Imigrări.

Permisul emis în scopul angajării se poate prelungi doar dacă străinul îndeplinește în continuare condițiile pentru încadrare în muncă pe teritoriul României. De asemenea, contractul individual de muncă (dacă este cazul) trebuie să fie valid și înregistrat în Registrul de evidență a salariaților (Revisal). În plus, din acest contract trebuie să rezulte că străinul realizează un venit cel puțin egal cu salariul minim pe economie. În ce privește lucrătorii înalt calificați, salariul acestora trebuie să fie de cel puțin două salarii medii brute pe economie.

Acest drept de ședere temporară se poate prelungi pentru o perioadă de timp egală cu perioada de valabilitate menționată în contractul individual de muncă, dar în nici un caz cu mai mult de un an.

În schimb, străinii care sunt lucrători înalt calificați au la îndemâna posibilitatea de a prelungi dreptul de ședere temporară în scop de muncă pentru o perioadă de timp egală cu perioada în care contractul de muncă este valabil, plus 3 luni, dar în niciun caz mai mult de 2 ani.

Străinii lucrători sezonieri au si ei posibilitatea de prelungire a dreptului de ședere temporară în scop de muncă. Pot face acest lucru doar pe aceeași perioadă de timp cu perioada de valabilitate a contractului de muncă, plus încă 5 zile. De reținut că un lucrător sezonier nu trebuie să depășească durata maximă de ședere de 180 de zile pe teritoriul țării noastre, pe parcursul oricărei perioade de 365 de zile.

Ce avantaje are un angajator român din angajarea cetățenilor străini?

Din cauza faptului că în ultimii ani foarte mulți români au emigrat către alte state din Uniunea Europeană, angajatorii din România se confruntă din ce în ce mai mult cu o problemă majoră în ceea ce privește disponibilitatea forței de muncă din România. În plus, deficitul forței de muncă locale este determinat nu doar de migrația în străinătate a unui număr mare de români ci și de fenomenul de îmbătrânire treptată a populației. Astfel, români bine calificați pe anumite domenii se găsesc din ce în ce mai greu, acesta fiind de fapt și motivul principal pentru care angajatorii români apelează în mod frecvent la angajarea cetățenilor străini.

Prin urmare, angajatorii din economia românească se îndreaptă către forță de muncă din afară, cu precădere din țările asiatice, decizia fiind cu siguranță una foarte bună pentru dezvoltarea economiei locale. Astfel, pe piețele străine angajatorii pot găsi personalul calificat de care au nevoie, și mai mult decât atât, pot face acest lucru uneori la costuri salariale mai mici. Avantajele sunt cu siguranță în interesul angajatorilor, care pot construi echipe mult mai productive care să-i ajute să în dezvoltarea cu succes a afacerii.

De ce este România atractivă pentru cetățenii din afara UE?

Țara noastră devine din ce în ce mai atractivă pentru lucrătorii din afara Uniunii Europene, și asta pentru că aici se găsesc locuri de muncă mai bine plătite decât în țările din care aceștia provin. Așadar, din moment ce există nevoia de acoperire a posturilor vacante din mai multe sectoare ale economiei, este de înțeles că piața forței de muncă din țara noastră a devenit și ea atrăgătoare pentru numeroși muncitori străini aflați în căutarea unui loc de muncă mai bine plătit decât în țara lor.

Mai mult decât atât, condițiile de trai sunt de asemenea mai bune decât în majoritatea statelor asiatice, ceea ce face ca România să se numere printre țările preferate de emigranții din aceste țări.

În plus, fiind stat membru al Uniunii Europene, România poate reprezenta fără îndoială o poartă de emigrare către țările din vestul Europei, unde mulți dintre străinii emigranți vor să ajungă de fapt.


Alte resurse:

Toate resursele din categoria: Imigrare și călătorii

Aveți nevoie de asistența experților în obținerea avizelor de muncă?
Nimic mai simplu. Utilizați formularul de contact de mai jos pentru a descrie asistența dorită. Cei mai buni consultanți în imigrare vor reveni către dumneavoastră pentru următorii pași.

Lasă un comentariu